Salib Murtingah, S. Pd
NIP: 19650815 198803 2 011
NUPTK:
Jenis Kelamin:
T.T.L:
Agama:
Pendidikan:
Jurusan:
Status: PNS
GTK: Guru Seni Budaya